Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Werner & Jarl -verkkokirjakauppaa osoitteessa wernerjarl.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

1. Rekisterinpitäjä

Bonnier Kirjat Suomi Oy
Katuosoite: Lönnrotinkatu 18 A, 00120 HELSINKI
Postiosoite: PL 1259, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 0599340-0
Puh. 010 5060 101

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Bonnier Kirjat Suomi Oy
Suvi Gardemeister
PL 1259, 00101 HELSINKI
Puh. 010 5060 153

3. Rekisterin nimi

Werner & Jarl -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 1. Henkilö- ja asiakastietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään Werner & Jarl –verkkokaupan palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen; tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen; asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen.
 2. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
 3. Tietoja käytetään vain tietojen alkuperäiseen tarkoitukseen
 4. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.
 5. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon, verotuksen ja muiden viranomaistarkoitusten ja -velvoitteiden hoitamiseksi.
 6. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Bonnier-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Werner & Jarl – verkkokauppa säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja ei säilytetä. Werner & Jarl – verkkokauppa pyrkii huolehtimaan henkilö- ja asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Anonymisoidun tai tilastollisen tiedon säilyttämistä ei rajoiteta.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
1.yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumeroyrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus,
yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
2. asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
3. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
4. lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
5. rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
6. tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä
7. mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

 7. Evästeet

Werner & Jarl – verkkokauppa hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa,
kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden
käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää
evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

8. Tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa sekä palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena.
Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

9. Tietojen luovutukset

Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain
sallimat tiedot palveluntarjoajan valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista
luovuttamista. Tietoa ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin tietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet

Werner & Jarl -verkkokaupan henkilö- ja asiakastiedot on tallennettu digitaaliseen asiakastietorekisteriin.

Werner & Jarl -verkkokaupan henkilö- ja asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta
oikeus käsitellä Werner & Jarl -verkkokaupan asiakas- ja henkilötietoja.

Henkilö- ja asiakastiedot, niiden käsittely sekä asiakastietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin,
palomuurein ja muilla asian mukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

Werner & Jarl -verkkokaupan työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen 3. luvun mukaisesti omien henkilötietojensa
tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:

 • Tarkastaa käsitteleekö Bonnier Kirjat henkilöä koskevia tietoja
 • Tarkastaa, mitä tietoja Bonnier Kirjat käsittelee voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi lain mukaan tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Tietopyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Bonnier Kirjojen toimipisteessä (kts. kohta ’Yhteystiedot tietosuoja-asioissa’). Bonnier Kirjojen on toimitettava tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.
 • Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta. Tässä tapauksessa Bonnier Kirjat ei välttämättä voi tarjota kaikkia tai mitään Palveluja henkilölle.

Henkilö voi hallinnoida henkilötietoja ja muita tietoja sekä tietojen käyttöoikeuksia tietyissä Bonnier Kirjojen Palveluissa käyttäjätilin kautta tai käyttämällä
Palveluissamme olevia toimintoja.

Jos Bonnier Kirjat on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta Bonnier
Kirjoille. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä
valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Bonnier Kirjojen yhteystiedot reklamaatioita tai valitusta varten
ovat tämän tietosuojalausunnon lopussa.

12. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin. Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama
henkilötietojen rekisterinpitäjä on Bonnier Kirjat Suomi Oy (y-tunnus 0599340-0).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot, tarkastuspyynnöt ja tiedustelut:

Bonnier Kirjat Suomi Oy

Tietosuoja-asiat

PL 1259

00101 Helsinki

tietosuoja@bonnierkirjat.fi

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs

00520 Helsinki

tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsinki

kirjaamo@viestintavirasto.fi